1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest EL-DŻI-EL Sp z o.o.z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246.
 2. Klient dokonujący zakupu bilet oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw.
 3. Dzieci korzystają z atrakcji tylko pod nadzorem rodziców / osób dorosłych / prawnych opiekunów.
 4. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 5. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią.Nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Kasjer ma prawo poprosić o dokument tożsamości.
 6. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 7. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do wyczyszczenia obuwia w maszynie "pucybut" lub założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni.
 8. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia własnych artykułów spożywczych i napojów.Sala zabaw dysponuje bufetem, w którym można zakupić napoje / posiłki / artykuły spożywcze.
 9. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia na atrakcje.
 10. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z: cennikiem usług, regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie.
 11. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 12. Przy korzystaniu z atrakcji, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
 13. Family Park nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i zaleceń upoważnionego personelu.
 14. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 15. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
 16. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 18. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 19. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw, zainstalowany jest monitoring.
 20. Rodzice(opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno - reklamowych Family Park.
 21. Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona.Pracownicy obsługi obiektu Family Park mogą odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub mogącym stanowić zagrożenie.
 22. Godziny otwarcia obiektu określone są w aktualnej ofercie.
 23. Family Park nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do pozostawienia przedmiotów wartościowych, pieniędzy oraz dokumentów w szafkach depozytowych znajdujących się w recepcji.
 24. Osoby korzystające z usług obiektu zobligowane są do rozliczenia z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzin ach zamknięcia.
 25. Reklamacje wykonania usług użytkownicy obiektu winni zgłaszać w Recepcji u Kierownika Zmiany gdzie zostaną poinformowani o sposobie ich złożenia i trybie rozpatrzenia.Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 26. Zjeżdżalnia i inne atrakcje są miejscami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
 27. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność i / lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
 28. Wchodzenie i wychodzenie na atrakcje może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 29. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze, które nie zostały oddane do depozytu oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu.
 30. Dzieci agresywne, niszczące zabawki będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z Sali zabaw bez zwrotu opłat.
 31. Dzieci powyżej 16 roku życia obowiązuje cennik dla osób dorosłych. W razie wątpliwości obsługa ma prawo poprosić o dokument tożsamości lub legitymację uczniowską.
 32. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom w tym komunikatom ewakuacyjnym.

Przyjęcia urodzinowe

 1. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiej usługi w Family Park i imieniu własnym zaprasza na nią gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 2. Organizator ( prawny opiekun) urodzin/imienin odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do Centrum Zabaw Rodzinnych.
 3. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej/imieninowej bez rodziców, pozostają pod opieką organizatora urodzin/imienin. Organizator przekazuje rodzicom pozostawiających dziecko na urodzinach KARTĘ ODBIORU DZIECKA, na której znajduje się numer telefonu do Organizatora oraz godzina zakończenia przyjęcia. Karta upoważnia do wstępu na teren Family Park i odbioru dziecka.
 4. Organizator urodzin zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 5. Organizator urodzin (rodzic, prawny opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.
 6. Część zorganizowana przyjęcia urodzinowego prowadzona jest pod nadzorem animatora Family Park i po jej zakończeniu dzieci przekazywane są pod opiekę Organizatora.
 7. Za czas zakończenia przyjęcia urodzinowego uważa się moment przekazania dzieci przez animatora Organizatorowi imprezy.
 8. Organizator po zakończonej części oficjalnej zostanie poproszony przez animatora o potwierdzenie przekazanej pod opiekę liczby dzieci.
 9. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN na nasze konto:
  ELDŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
  numer konta BOŚ 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001
 10. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Resztę płatności należy uregulować w dniu imprezy.
  Brak płatności zadatku w ciągu trzech dni od rezerwacji oznacza rezygnację. Nie należy opłacać całej wartości przyjęcia przed przyjęciem. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za gości, którzy nie pojawili się na urodzinach. W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu. Brak podania numeru rezerwacji może zostać uznany za brak zadatku. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko w siedzibie Family Park. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 3 dni przed przyjęciem urodzinowym, uiszczenie zadatku wymagane jest w dniu dokonania rezerwacji bezpośrednio w siedzibie Family Park.
 11. Ze względu na fakt, iż przygotowania do przyjęcia urodzinowego rozpoczynają się w dniu rezerwacji, w przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Organizator urodzin/imienin płaci za zgłoszoną liczbę uczestników imprezy.
 13. O przebiegu urodzin ( tj. czasie wydania ciepłego posiłku, wykorzystaniu atrakcji zawartych w pakiecie, zabawach dostosowanych do wieku dzieci ) decyduje animator prowadzący urodziny.
 14. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 12 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 15. Liczba uczestników na urodzinach mniejsza niż 12 osób nie skutkuje obniżeniem opłaty stałej danego pakietu.
 16. Ilość poczęstunku na ciepło wydawana jest w zależności od przybyłych dzieci.
 17. Rezerwacja wstępna jest ważna maksymalnie na 10 dni przed rezerwowanym terminem urodzin. Brak potwierdzenia rezerwacji na 10 dni przed ustalonym terminem skutkuje wykreśleniem rezerwacji.
 18. Wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać: dzień przed urodzinami do godziny 20:00
 19. Przełożenie terminu urodzin/imienin bez żadnych konsekwencji, możliwe jest na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 20. Wykupienie pakietu urodzinowego/imieninowego, upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Family Parku. Z bezpłatnych atrakcji czyli: Smoczych Gór-ścianka wspinaczkowa, Figloraju, Dmuchanej Zjeżdżalni, Mini Domku. Oraz z atrakcji płatnych czyli samochodów i armatek . Każdy uczestnik urodzin dostaje 2 żetony na płatne atrakcje.
 21. Atrakcje wymienione w punkcie 20 nie podlegają wymianie.
 22. Niewykorzystanych w czasie urodzin żetonów na atrakcje nie można wykorzystać po oficjalnym zakończeniu urodzin.
 23. Uczestników urodzin/imienin obowiązuje główny regulamin Family Park.
 24. W przypadku dokonania przez uczestników urodzin/imienin poważnych uszkodzeń/zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Uczestnicy urodzin/imienin objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 26. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie centrum.
 27. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 28. W centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszony tort w przypadku własnego wypieku.

Wejścia grupowe dla grup zorganizowanych

 1. Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne oraz inne w wieku do 16 roku życia, liczące nie mniej niż 25 osób.
 2. W przypadku rezerwacji dla grupy mniejszej niż 25 osób pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości:
  625,00 PLN (25 x25,00 PLN): kwiecień, maj, czerwiec, ferie zimowe;
  500,00 PLN (25 x20,00 PLN): pozostałe miesiące.
 3. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
  - terminu i godziny wizyty,
  - nazwy i adresu placówki,
  - danych kontaktowych opiekuna/ zgłaszającego ( imię i nazwisko, nr telefonu oraz mail)
  - liczby dzieci,
  - typu programu, - wybranego pakietu gastronomicznego.

  Obsługa grup odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 w wyznaczonych przedziałach czasowych.
 4. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN.

  Konto: EL-DŹI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz numer BOŚ 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001
  Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Brak płatności zadatku oznacza rezygnację.
  W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu.
 5. Cena za dziecko wynosi:
  - kwiecień, maj, czerwiec 25 PLN
  - pozostałe miesiące 20 PLN
  - wizyta w Pracowni Profesora Ciekawskiego 10 PLN

  Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w programie.
 6. Rozliczanie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 7. Dla sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każde 10 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie. W przypadku dzieci powyżej 7 roku życia, jeden opiekun na 15 osób wchodzi bezpłatnie. Pozostali opiekunowie wykupują bilet dla osoby dorosłej w cenie 4 PLN.
 8. Pobyty dla grup zorganizowanych realizowane są w oparciu o wybrany typ pakietu oraz programu.
 9. Pakiety dla grup zorganizowanych zawierają:
  - 2,5 godzinny pobyt przy wyborze programu Zdobywcy Przygód Family Park,
  - 3,5 h w przypadku programu Tajemnice Nauki z Profesorem Ciekawskim,
  - w przypadku zakupu Pakietu Gastronomicznego pobyt zostaje wydłużony o 30 min.
  Dostęp do atrakcji: wystrzałowych armatek (po 1 żetonie na os.), samochodzików (po 1 bilecie na os.), ścianki wspinaczkowej, figloraju, dmuchanej zjeżdżalni, kręgli.
 10. Pakiety stanowią całość i niemożliwy jest ich podział na poszczególne elementy oraz zwrot kwot za niewykorzystane atrakcje.
 11. W przypadku anulowania rezerwacji przez Zgłaszającego zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Animator prowadzący program, omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i po zapoznaniu z nimi, kierownik wycieczki składa podpis pod regulaminem.
 13. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (do 300 osób).
 14. Dopuszczalne spóźnienie 15 minut. Przekroczenie dopuszczalnego czasu spóźnienia powoduje rozpoczęcie czasu pobytu.
 15. Zabawa w Family Park obowiązuje tylko w skarpetkach.
 16. Jeżeli uczestnik nie ma skarpetek, może je kupić w sklepiku.
 17. Dorośli zakładają ochraniacze na obuwie lub korzystają z maszyny do czyszczenia obuwia.
 18. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 19. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 20. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
 21. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN FAMILY PARK.

Opieka indywidualna

 1. Rodzic/opiekun może pozostawić dziecko w wieku 3-14 lat pod opieką animatora.
 2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej dziecka.
 3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości.
 4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w momencie odebrania dziecka. Opłata wynosi 5 zł za godzinę za dziecko.
 5. Family Park zapewnia opiekę od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia.
 6. Rodzic/opiekun określa godzinę odbioru dziecka.
 7. Po zakończeniu czasu indywidualnej opieki, dziecko może pozostać na terenie Family Park z rodzicem/opiekunem bez ograniczeń czasowych, po wykupieniu przez niego biletu dla osoby dorosłej za 4 zł.
 8. W przypadku spóźnienia prosimy o kontakt telefoniczny. Dopuszczalne spóźnienie bez dodatkowej opłaty 15 min.
 9. Rodzic/opiekun opłaca każdą następna rozpoczęta godzinę.
 10. Dziecko odbiera rodzic/opiekun lub osoba upoważniona. Nieodebrane dziecko zostanie przekazane do Policyjnej Izby Dziecka.
 11. W razie konieczności rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
 12. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez dziecko.
 13. Family Park zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka.
Awwwards