1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest EL-DŻI-EL Sp z o.o.z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 246.
 2. Klient dokonujący zakupu bilet oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw.
 3. Dzieci korzystają z atrakcji tylko pod nadzorem rodziców / osób dorosłych / prawnych opiekunów.
 4. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 5. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią.Nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Kasjer ma prawo poprosić o dokument tożsamości.
 6. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 7. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do wyczyszczenia obuwia w maszynie "pucybut" lub założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni.
 8. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia własnych artykułów spożywczych i napojów.Sala zabaw dysponuje bufetem, w którym można zakupić napoje / posiłki / artykuły spożywcze.
 9. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia na atrakcje.
 10. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z: cennikiem usług, regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie.
 11. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 12. Przy korzystaniu z atrakcji, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
 13. Family Park nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i zaleceń upoważnionego personelu.
 14. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 15. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
 16. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 18. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 19. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw, zainstalowany jest monitoring.
 20. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.familypark.pl
 21. Rodzice(opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno - reklamowych Family Park.
 22. Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona.Pracownicy obsługi obiektu Family Park mogą odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub mogącym stanowić zagrożenie.
 23. Godziny otwarcia obiektu określone są w aktualnej ofercie.
 24. Family Park nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do pozostawienia przedmiotów wartościowych, pieniędzy oraz dokumentów w szafkach depozytowych znajdujących się w recepcji.
 25. Osoby korzystające z usług obiektu zobligowane są do rozliczenia z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzin ach zamknięcia.
 26. Reklamacje wykonania usług użytkownicy obiektu winni zgłaszać w Recepcji u Kierownika Zmiany gdzie zostaną poinformowani o sposobie ich złożenia i trybie rozpatrzenia.Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 27. Zjeżdżalnia i inne atrakcje są miejscami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
 28. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność i / lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
 29. Wchodzenie i wychodzenie na atrakcje może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 30. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze, które nie zostały oddane do depozytu oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu.
 31. Dzieci agresywne, niszczące zabawki będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z Sali zabaw bez zwrotu opłat.
 32. Dzieci powyżej 16 roku życia obowiązuje cennik dla osób dorosłych. W razie wątpliwości obsługa ma prawo poprosić o dokument tożsamości lub legitymację uczniowską.
 33. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom w tym komunikatom ewakuacyjnym.

Przyjęcia urodzinowe

 1. Organizatorem przyjęcia urodzinowego/imieninowego jest osoba, która dokonała rezerwacji takiej usługi w Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park i w imieniu własnym zaprasza na nią gości tj. dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za gości zaproszonych przez siebie do Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park.
 3. Dzieci uczestniczące w przyjęciu bez obecności rodzica/prawnego opiekuna, pozostają pod nadzorem Organizatora. Organizator przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pozostawiającym dziecko na urodzinach KARTĘ ODBIORU DZIECKA, na której znajduje się numer telefonu do Organizatora oraz godzina zakończenia przyjęcia. Karta upoważnia rodzica/opiekuna prawnego do wstępu na teren Family Park i odbioru dziecka po zakończonym przyjęciu.
 4. Część zorganizowana przyjęcia prowadzona jest pod opieką animatora Family Park i po jej zakończeniu dzieci przekazywane są pod opiekę Organizatora.
 5. O sprawny przebieg przyjęcia dba animator prowadzący, w szczególności decyduje o:
  - czasie wydania ciepłego posiłku,
  - wykorzystaniu atrakcji zawartych w pakiecie,
  - zabawach dostosowanych do wieku dzieci.
 6. Wykupienie pakietu urodzinowego/imieninowego, upoważnia do korzystania z atrakcji Family Park w tym do Smoczych Gór (ścianka wspinaczkowa), Figloraju, Dmuchanej Zjeżdżalni, Mini Domku oraz z atrakcji, na które animator prowadzący zabiera uczestników przyjęcia tj. samochodów i armatek.
 7. Niewykorzystanych w czasie przyjęcia żetonów na atrakcje nie można wykorzystać po oficjalnym zakończeniu urodzin.
 8. Za czas zakończenia przyjęcia urodzinowego uważa się moment przekazania dzieci przez animatora Organizatorowi przyjęcia, który pisemnie poświadcza fakt odbioru dzieci.
 9. Organizator przyjęcia zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad dzieckiem do momentu przyjścia rodzica/opiekuna prawnego.
 10. Organizator opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w przyjęciu ich rodzicom/prawnym opiekunom.
 11. Rezerwacja wstępna jest ważna od momentu dokonania rezerwacji przez następne 10 dni. Brak potwierdzenia rezerwacji na 10 dni przed ustalonym terminem skutkuje wykreśleniem rezerwacji.
 12. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 13. W ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN na konto Family Park: EL-DŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, numer konta BOŚ 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001. W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu. Brak podania numeru rezerwacji może zostać uznany za brak zadatku.
 14. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Nie należy opłacać całej wartości usługi przed przyjęciem, resztę należności opłaca się w dniu przyjęcia.
 15. Brak płatności zadatku w ciągu trzech dni od rezerwacji oznacza rezygnację.
 16. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko w siedzibie Family Park. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 3 dni przed przyjęciem urodzinowym, uiszczenie zadatku wymagane jest w dniu dokonania rezerwacji bezpośrednio w siedzibie Family Park.
 17. Rezerwacja miejsca dla dorosłych gości Organizatora przyjęcia odbywa się według kolejności przyjmowania rezerwacji przyjęć. Liczba miejsc w S-Pokoju jest ograniczona, w przypadku braku miejsc w S-Pokoju Family Park zapewni Organizatorowi miejsce na sali głównej.
 18. W przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 19. Liczba uczestników na przyjęciu mniejsza niż 12 osób nie skutkuje obniżeniem opłaty stałej danego pakietu.
 20. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 12 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 21. Organizator dokonuje opłaty za faktyczną liczbę uczestników imprezy (dotyczy przyjęć dla liczby większej niż 12 dzieci).
 22. Organizator ma możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej skierowanej do gości rodziców urodzinowych. Oferta specjalna wymaga wcześniejszej rezerwacji, najpóźniej dwa dni robocze przed terminem przyjęcia i jest rozliczana w Bufecie po zakończeniu przyjęcia. Składanie i odbieranie zamówień dokonuje się w kasie bufetu.
 23. Minimalna ilość zestawów (kawa crema/herbata + ciasto), którą można zamówić to 6 szt. Organizator, który zamówił większą ilość zestawów niż wykorzystał, dokonuje opłaty wyłącznie za ciasto – zgodnie z przyjętym cennikiem.
 24. Ilość poczęstunku na ciepło wydawana jest w zależności od przybyłych dzieci.
 25. Wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać najpóźniej dzień przed przyjęciem do godziny 19:00 dzwoniąc pod nr tel.: 52 321-69-55 lub 500-474-107.
 26. Przełożenie terminu przyjęcia bez konsekwencji, możliwe jest na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 27. W Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne Organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszony tort w przypadku własnego wypieku.
 29. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Centrum.
 30. W przypadku dokonania przez uczestników przyjęcia poważnych uszkodzeń lub zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 31. Uczestnicy przyjęcia objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 32. Uczestników przyjęcia obowiązuje regulamin główny Family Park.

Wejścia grupowe dla grup zorganizowanych

 1. Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park obsługuje grupy szkolne, przedszkolne oraz inne grupy zorganizowane dzieci w wieku do 16 roku życia, liczące nie mniej niż 25 osób.
 2. W przypadku rezerwacji grupy mniejszej niż 25 osób pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości:
  Dla programu Zdobywcy Przygód Family Park - 650,00 zł (25 x 26,00 zł)
  Dla programu Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim - 775,00 zł (25 x 31,00 zł)
  Dla wizyty w Pracowni Profesora Ciekawskiego (tylko pokaz) - 375,00 zł (25 x 15,00 zł)
  Do minimalnej opłaty jednorazowej nie wlicza się ewentualnych kosztów usługi gastronomicznej.
 3. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
  - terminu i godziny wizyty,
  - nazwy i adresu placówki,
  - danych kontaktowych opiekuna/ zgłaszającego ( imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail),
  - liczby dzieci,
  - typu programu,
  - opcjonalnie: wybór pakietu gastronomicznego.
 4. Obsługa grup odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 w wyznaczonych przedziałach czasowych.
 5. Zadatek w wysokości 100,00 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji na konto bankowe:
  EL-DŻI-EL Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
  numer konta:
  BOŚ 11 1540 1027 2001 7501 4528 0001
  W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu.

  Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną.
  Brak płatności zadatku oznacza rezygnację.
 6. Cena za dziecko wynosi:
  - Zdobywcy Przygód Family Park: 26,00 zł
  - Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim: 31,00 zł
  - wizyta w Pracowni Profesora Ciekawskiego 15,00 zł
  Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w programie.
 7. Rozliczanie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 8. Dla sprawowania opieki nad dziećmi:
  - do lat 7, na każde 10 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie,
  - powyżej 7 lat, na każde 15 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie.
  Pozostali opiekunowie wykupują bilet dla osoby dorosłej w cenie 4,00 zł.
 9. Pobyty dla grup zorganizowanych realizowane są w oparciu o wybrany typ pakietu oraz programu.
 10. Pakiety dla grup zorganizowanych zawierają dostęp do atrakcji: wystrzałowych armatek (po 1 żetonie na os.), samochodzików (po 1 bilecie na os.), ścianki wspinaczkowej, figloraju, dmuchanej zjeżdżalni, kręgli, trampolin.
  Pobyt trwa łącznie:
  - 2,5 godzinny pobyt przy wyborze programu Zdobywcy Przygód Family Park,
  - 3,5 godzinny w przypadku programu Tajemnice Nauki i Techniki z Profesorem Ciekawskim,
  - 1 godzinę w przypadku wizyty w Pracowni Profesora Ciekawskiego.
  W przypadku zakupu Pakietu Gastronomicznego pobyt zostaje wydłużony o 30 min.
 11. Pakiety stanowią całość i niemożliwy jest ich podział na poszczególne elementy oraz zwrot kwot za niewykorzystane atrakcje
 12. Grupa może skorzystać z dodatkowej atrakcji w postaci trampolin. Bezwzględnie wymagane jest posiadanie dodatkowych skarpetek z silikonową powierzchnią antypoślizgową. Skarpetki można przynieść własne lub nabyć w recepcji Centrum. Zasady korzystania z atrakcji określa Regulamin Trampolin.
 13. W przypadku anulowania rezerwacji przez Zgłaszającego zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. Animator prowadzący program, omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i po zapoznaniu z nimi, kierownik wycieczki składa podpis pod regulaminem.
 15. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (do 300 osób).
 16. Dopuszczalne spóźnienie przyjazdu grupy do 15 minut. Przekroczenie dopuszczalnego czasu spóźnienia powoduje rozpoczęcie czasu pobytu.
 17. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli zobowiązani są do wyczyszczenia obuwia w maszynie "pucybut" lub założenia ochraniaczy na obuwie lub zdjęcia butów i pozostawienia ich w szatni. Jeżeli uczestnik nie ma skarpetek, może je kupić w sklepiku.
 18. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 19. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz.
 20. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
 21. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN FAMILY PARK.

Opieka indywidualna

 1. Rodzic/opiekun może pozostawić dziecko w wieku 3-14 lat pod opieką animatora.
 2. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia karty informacyjnej dziecka.
 3. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości.
 4. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w momencie odebrania dziecka. Opłata wynosi 5 zł za godzinę za dziecko.
 5. Family Park zapewnia opiekę od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia.
 6. Rodzic/opiekun określa godzinę odbioru dziecka.
 7. Po zakończeniu czasu indywidualnej opieki, dziecko może pozostać na terenie Family Park z rodzicem/opiekunem bez ograniczeń czasowych, po wykupieniu przez niego biletu dla osoby dorosłej za 4 zł.
 8. W przypadku spóźnienia prosimy o kontakt telefoniczny. Dopuszczalne spóźnienie bez dodatkowej opłaty 15 min.
 9. Rodzic/opiekun opłaca każdą następna rozpoczęta godzinę.
 10. Dziecko odbiera rodzic/opiekun lub osoba upoważniona. Nieodebrane dziecko zostanie przekazane do Policyjnej Izby Dziecka.
 11. W razie konieczności rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej.
 12. Family Park nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez dziecko.
 13. Family Park zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dziecka.
Awwwards